Lehtijuttuja palomiesten altistumisesta

Tälle sivulle on kerätty Pelastusalan ammattilaisessa julkaistuja juttua palomiesten altistumisesta työssään syöpää ja muita vakavia sairauksia aiheuttaville aineille. Uusimmat jutut ovat ensimmäisinä.

Tähdellä * merkityt jutut kertovat Työterveyslaitoksen vuosina 2014-2016 toteuttamasta palomiesten kokonaisaltistumisen tutkimuksesta (”Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista operatiivisessa toiminnassa”).

Kuva: Savusukellusharjoitus käynnissä Pelastusopiston harjoitusalueella. Arkistokuva vuodelta 2011.


Suorat linkit juttuihin:12.6.2019

Voiko asbestikohteita tunnistaa?

Palomiehet voivat altistua asbestille sammutus- ja raivaustehtävissä sekä varustehuollossa.

Asbesti on kuitumineraalia, jota aikoinaan käytettiin yleisesti eristeissä, maaleissa, liimoissa, massoissa ja muissa rakennusmateriaaleissa.

Terveydelle asbesti on erittäin vaarallista. Kuidut varastoituvat keuhkoihin pysyvästi ja aiheuttavat sairauksia, kuten syöpää. Oireita tulee usein vasta kymmenien vuosien päästä. Isokaan altistuminen ei aiheuta äkillistä reaktiota. Altistuminen on kuitenkin peruuttamatonta, sillä keuhkoihin päässyt asbesti ei poistu koskaan.

Paineilmahengityslaite suojaa sammuttajaa ja raivaajaa. Erityisesti vaarassa ovatkin muut palopaikalla työskentelevät. Heidän suojauksestaan tutkijat suosittelevat huolehtimaan Puhdas paloasema -mallin mukaisesti.

Lue koko juttu näköislehdestä 3/2019

Takaisin alkuun12.6.2019

Asbestitutkimus valmistui

Kun pesu tehdään ohjeen mukaan, puhdistuvat sammutusasut hyvin asbestista.

Asbestilla kontaminoituneet sammutusasut saadaan pestyä turvallisesti, kun noudatetaan Puhdas paloasema -mallin toimintaohjetta: likaantuneet asut pakataan jo palopaikalla itsesulaviin pesupusseihin ja viedään pesuun. Perinteisen mallin mukaan asut kuljetettaisiin ilman pussitusta. Tällöin asuja paloaseman varustehuollossa tai pesulan päässä käsittelevät altistuvat asbestille.

Sammutusasujen asbestipitoisuuksia ja pesemistä selvitettiin Työterveyslaitoksen ja Pelastusopiston tutkimuksessa, jonka tulokset julkistettiin helmikuussa. Asbestille altistuneiden työvaatteiden varustehuollon toimivuuden testaaminen -hankkeen altistumiskokeet tehtiin Boliden Kylylahti Oy:n rikastamolla.

Lue koko juttu näköislehdestä 3/2019

Takaisin alkuun20.12.2017

Työ altistumisen vähentämiseksi etenee

Savusukelluskirjanpito tehdään toistaiseksi paperille. Ensimmäiset palomiehet ilmoitetaan ASA-rekisteriin näillä näkymin vuonna 2019.

Keski-Suomen pelastuslaitoksella on jatkettu Puhdas paloasema -ajattelun viemistä käytäntöön. Pelastuslaitos on ottanut käyttöön menetelmäohjeen, jolla vaarallisille aineille altistumista pyritään vähentämään.

Altistumisen vähentäminen tehtävässä ja tehtävän jälkeen -ohje jalkautetaan pelastuslaitoksen kaikille paloasemille ensi vuoden loppuun mennessä. Ohjeessa määritellään suojainten käyttöä sammutustehtävissä tilannepaikalla sekä huoltotehtävissä paloasemalla.

Tulipalot ja niiden mukaiset suojaustasot on ohjeessa jaettu neljään luokkaan Työterveyslaitoksen ja VTT:n lanseeraaman tulipalojen jaottelun mukaisesti. Ohje sisältää myös huoneistopalojen suojavyöhykemallin, jota Työterveyslaitos on suositellut. Siinä alue jakaantuu välittömän vaaran alueeseen, vaara-alueeseen ja suoja-alueeseen.

Lue koko juttu näköislehdestä 6/2017

Takaisin alkuun20.12.2017

Tappava, tuntematon asbesti

Pelastusopistolla tutkitaan asbestin tarttumista palomiesten asusteisiin.

Rakennusten asbestin ongelmat ovat Suomessa hyvin hoidossa purkutöiden osalta, mutta pelastustoimessa saatetaan raivaustyössä tehdä asbestipurkua ilman että sitä tiedostetaan.

Asbestia käytettiin aikanaan yleisesti rakennusmateriaalina. Aineella on hyvät palonkesto-ominaisuudet. Terveydelle asbesti on erittäin vaarallista — käyttö rakennusaineena kiellettiin kokonaan 1994.

Työterveyslaitos ja Pelastusopisto ovat käynnistäneet Työsuojelurahaston tuella hankkeen, jossa ensimmäistä kertaa selvitetään asbestihaittojen ehkäisyä pelastustoimessa. Hankkeessa selvitetään, kuinka asbesti tarttuu palomiehen sammutusasuun tai muuhun työasuun. Lisäksi etsitään keinoja käsitellä asbestisia asuja sammutustyön ja jälkiraivauksen jälkeen.

Lue koko juttu näköislehdestä 6/2017

Takaisin alkuun22.2.2017

Koulutuskiertueella oikaistiin väärät käsitykset ASA-rekisteröinnistä

Viime vuonna valmistuneen Työterveyslaitoksen palomiesten altistumistutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä esiteltiin viidessä koulutustapahtumassa.

Koulutukset käynnistyivät viime vuoden lopulla Tampereelta ja Helsingistä, jonka jälkeen alkuvuodesta kiertue kävi Kuopiossa, Jyväskylässä ja Oulussa.

Kuopion tilaisuuteen Neulamäen paloasemalle oli saapunut kolmisenkymmentä kuulijaa viideltä
eri pelastuslaitokselta, Pelastusopistolta sekä kahdesta työterveyshuollosta.

Aamupäivällä kuultiin tiivistys altistumistutkimuksesta ja sen suosituksista. Hankkeen Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista operatiivisessa työssä johtopäätöksiä esitteli vanhempi tutkija Juha Laitinen Työterveyslaitokselta.

Tutkijat muun muassa esittävät palomiesten terveydentilan tehostettua seurantaa, palomiesten rekisteröintiä syöpävaarallisille aineille altistuvien työntekijöiden ASA-rekisteriin sekä käytännön ohjeistusta esimerkiksi palopaikkojen suojavyöhykkeistä ja suojainten käytöstä kalustonhuollossa.

Iltapäivällä kuultiin käytännön kokemuksia altistumisen ehkäisystä Keski-Suomen pelastuslaitoksella. Paloesimies Jarkke Lahti kertoi Puhdas paloasema -mallin viimeisimmistä huomioista.

Lue koko juttu näköislehdestä 1/2017

Takaisin alkuun15.6.2016

Pohjoismaat selvittävät sairauksia

Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi marraskuun alussa mietinnön, jonka mukaisesti eri maissa tutkimustietoa syöpäsairauksista ja vaarallisille aineille altistumisesta kerätään ensimmäistä kertaa yhteen.

Tavoitteena on saada entistä kokonaisvaltaisempi kuva muun muassa palomiesten altistumisesta ja syöpäkuolleisuudesta. Pohjoismaiden neuvosto myös suosittelee kaikkia maita kehittämään työterveyshuoltoa ja työkäytäntöjä niin että työntekijöiden altistumista syöpää aiheuttaville aineille vähennetään ja seurataan.

Lue koko juttu näköislehdestä 8/2016

Takaisin alkuun14.10.2016

Uutta tietoa jaetaan koulutuskiertueella

Työterveyslaitoksen tekemän palomiesten altistumistutkimuksen tuloksista ja suosituksista kerrotaan neljässä koulutustilaisuudessa.

Palomiesten altistumista selvittävässä hankkeessa käynnistyy seuraavaksi kentän koulutusvaihe: Työterveyslaitoksen tutkimuksen tuloksia esitellään pelastustoimen henkilöstölle ja työterveyshuolloille
neljässä tilaisuudessa.

Kesäkuussa esiteltyjen tutkimustulosten yksi johtopäätös oli, että syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien palomiesten altistumista ja terveydentilaa on seurattava tehostetusti.

Terveydentilan seuranta tarkoittaa lääkärin suorittamaa perustutkimusta, jossa selvitetään muun muassa keuhkofunktiot ja verenkuva. Lisäksi se sisältää ennaltaehkäisevää työtä, kuten aktiivista informointia palomiesten terveyttä uhkaavista vaaroista operatiivisessa työssä sekä elintapojen merkityksestä kokonaisaltistumisen hallinnassa.

Tehostetun seurannan yksi tärkeimmistä tavoitteista on parantaa mahdollisen syöpätapauksen nopeampaa toteamista.

Lue koko juttu näköislehdestä 6/2016

Takaisin alkuun14.10.2016

Uudet suojautumisohjeet tarvitaan

Palomiehen työ on yksi syöpäalttiimmista ammateista. Kesäkuussa julkaistun Työterveyslaitoksen tutkimusraportin mukaan palomiehet altistuvat liiallisesti syöpää aiheuttaville PAH-yhdisteille eli polysyklisille aromaattisille hiilivedyille, joita syntyy epätäydellisessä palamisessa.

Palomiehet altistuvat paitsi savusukelluksessa, myös muuten tilannepaikalla, jälkiraivaustöissä,
palatessaan paloasemalle sekä varusteiden jälkihuollossa ja varusteiden säilytystiloissa.

Pelastus- ja sammutustehtävissä altistumisaika on lyhyt, mutta altistusmäärät korkeampia.
Paloasemilla ja huoltotehtävissä määrät ovat vastaavasti pienempiä, mutta altistusaika pitempi.

Ruotsissa kehitetty ns. Skellefteå-malli vähentää tutkimuksen mukaan altistumista, mutta se
kaipaisi tutkijoiden mielestä muutamia tärkeitä päivityksiä. Palopaikoille on määriteltävä suojaalueet
ja ohjeistettava, miten niissä suojaudutaan. Kaluston- ja varusteiden huoltoon tulee luoda
suojautumis- ja puhdistussuositukset sen mukaan, missä määrin varusteet ovat kontaminoituneet.

Lue koko juttu näköislehdestä 6/2016

Takaisin alkuun15.6.2016

Syöpävaara on todellinen uhka palomiehelle

Työterveyslaitoksen tutkimus vahvistaa palomiehen työn yhdeksi syöpäalttiimmista ammateista. Pelastuslaitoksissa olisi tutkijoiden mielestä ryhdyttävä välittömästi toimiin, joilla henkilöstön altistumista vaarallisille aineille voitaisiin vähentää.

Kesäkuun alussa julkaistun Työterveyslaitoksen tutkimuksen loppuraportin mukaan palomiehet altistuvat liiallisesti syöpää aiheuttaville PAH-yhdisteille eli polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisessä palamisessa ja useat niistä ovat syöpää aiheuttavia aineita.

Palomiesten altistuminen on sitä luokkaa, että tutkijat suosittelevat pelastuslaitoksien ryhtyvän välittömästi toimiin altistumisen vähentämiseksi.

Palomiehet tulisi myös ilmoittaa Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin eli syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriin.

Palomiehet altistuvat paitsi savusukelluksessa, myös muuten tilannepaikalla, jälkiraivaustöissä, palatessaan sammutusvarusteet päällä paloasemalle sekä paloasemalla varusteiden jälkihuollossa ja varusteiden säilytystiloissa.

Yksi tutkimuksen huomioista oli, että tilannepaikalla altistutaan jopa enemmän kuin savusukellettaessa. Tämä johtuu siitä, että savusukelluksessa käytetään suojavarusteita, mutta palopaikan ympäristössä ei.

Ruotsissa kehitetty ns. Skellefteå-malli vähentää tutkimuksen mukaan altistumista, mutta se kaipaisi tutkijoiden mielestä muutamia olennaisia päivityksiä ja parannuksia.

Palopaikoille on määriteltävä suoja-alueet ja ohjeistettava, miten niissä suojaudutaan. Kaluston- ja varusteiden huoltoon tulee luoda suojautumis- ja puhdistussuositukset sen mukaan, missä ns. paloluokassa varusteet ovat kontaminoituneet.

Lue koko juttu näköislehdestä 4/2016

Takaisin alkuun15.6.2016

Vahva näyttö ASA-rekisteröinnin tarpeellisuudelle

Useassa ammatissa työantajalla on velvollisuus ilmoittaa työntekijä Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM)alaisuudessa toimivaan rekisteriin kerätään tietoja työntekijöistä, jotka altistuvat ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille.

STM:stä on jo useita vuosia sitten todettu, että palomiehet tulisi altistumisensa perusteella merkitä rekisteriin ja että ilmoitusvelvollisuus on työnantajalla. Kynnys ylittyy, jos työntekijä altistuu ”merkittävän osan työajastaan” tai saa ”merkittävän kerta-altistumisen”. Työntekijän yksikin korkea altistumisen siis edellyttäisi ASA-rekisteröintiä.

Palomiesten altistumistutkimuksen tulokset osoittavat, että palomiehen työssä altistutaan voimakkaasti
syöpävaaraa aiheuttaville PAH-yhdisteille. Tämä osoittaa esimerkiksi mitatut naftaleeni-indikaattorin määrät.

Lue koko juttu näköislehdestä 4/2016

Takaisin alkuun17.6.2015

Altistumisen kokonaiskuva alkaa hahmottua

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa kerätään ainutlaatuista tietoa palomiesten altistumisesta vaarallisille palossa syntyville kemiallisille aineille.

Kuudella paloasemalla on vuoden ajan kerätty näytteitä Työterveyslaitoksen tutkimukseen, jossa selvitetään, miten palomiehet altistuvat terveyttä vaarantaville palossa syntyville kemiallisille aineille ja voidaanko altistumista vähentää Puhdas paloasema -mallilla.

Mukana ovat Keski-Suomen pelastuslaitoksen kolme Jyväskylän paloasemaa, Pohjois-Savosta Kuopion Neulamäki, Keski-Uudeltamaalta Vantaan Havukoski ja Helsingistä Malmi.

Tutkimukseen osallistuvilta palomiehiltä kerätään veri-, virtsa- ja sylkinäytteitä. Lisäksi ihoaltistumista mitataan ihoon kiinnitettävillä keräimillä ja ympäristön ilmaa tutkitaan palopukuun kiinnitettävillä passiivikeräimillä. Asemasta riippuen Työterveyslaitos on kouluttanut 2-4 työvuoroa omatoimiseen näytteenottoon. Kaikkiaan koulutuksissa on ollut yli 90 vapaaehtoista palomiestä.

Palomiehet pitävät itse kirjanpitoa hälytyksen tapahtumista, sammutustekniikoista ja savusukellusajoista. Kirjatut tiedot yhdistetään altistumistietoihin. Paloesimies kerää myös materiaalinäytteitä palopaikan noesta. Palomiesten näytteiden lisäksi tutkijat ottavat ilma- ja pintanäytteitä paloasemilta ja niiden huoltotiloista.

Lue koko juttu näköislehdestä 3/2015

Takaisin alkuun17.6.2015

Altistumistutkimuksen tietoja odotetaan pelastuslaitoksella mielenkiinnolla

Altistumistutkimukseen osallistuvassa Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa Työterveyslaitoksen
johtopäätöksiä ja suosituksia odotetaan mielenkiinnolla.

Tutkimukseen osallistuvat palomiehet saivat näytteenottokoulutuksen viime kesänä ja uusintana vuoden vaihteessa. Vaikka näytteenottoon monivaiheinen ja työläs prosessi, on siihen suhtauduttu positiivisesti.

Pohjois-Savossa on jo ryhdytty toimiin. Nilsiän uusi paloasema tullaan suunnittelemaan Puhdas
paloasema -periaatteella eli likainen ja puhdas puoli eriytetään toisistaan. Altistumisen vähentämiseen
kiinnitettiin huomiota myös viimeisimmässä Lapinlahdelle 2013 rakennetussa asemassa.

Pelastuslaitos hankkii uudet sammutusasut kalvollisina. Ensi vuonna hankintaan tuleva uusi sammutusauto Kuopioon pyritään toteuttamaan niin, että miehistötila säilyisi puhtaana ja likaisten asujen kuljetukseen olisi erillinen tila.

Lue koko juttu näköislehdestä 3/2015

Takaisin alkuun7.9.2015

Typpihappo yllätti kahdesti

Tavanomaiselta vaikuttanut liiketilan palo altisti Jyväskylässä yli kaksikymmentä palomiestä typpihapolle. Altistusta saatiin ensin tilannepaikalla ja myöhemmin paloasemalla varusteiden huollossa.

Keski-Suomen pelastuslaitos sai syyskuun lopussa hälytyksen kuvalaattavalmistamon paloon Jyväskylän keskustan lähettyville. Ennakkotietona oli saatu liikehuoneiston magnesiumjauheen palosta kolmikerroksisen talon katutasossa. Huoneistossa oli myös typpihappoa, mutta ei ihmisiä.

Sammutustyön kestäessä alkoivat typpihappokanisterit sulaa.

Kaikkiaan typpihappohöyryille altistui pelastuslaitokselta 24 henkilöä. Hengitystiealtistusta tapahtui
ensin tilannepaikalla sammutustyön yhteydessä. Toiseen otteeseen altistusta tapahtui paloasemalla
varusteiden huollon yhteydessä. Pesun yhteydessä laitteiden pinnoilla ollut happo reagoi veden kanssa niin, että seurauksena oli typpihappohöyrypilven leviäminen pesutilaan.

Lue koko juttu näköislehdestä 1/2015

Takaisin alkuun7.9.2014

Altistumistutkimus käynnistyy

Kolmella pelastuslaitoksella tutkitaan palomiesten altistumista syöpää aiheuttaville aineille.

Työterveyslaitoksen hankkeessa ovat mukana Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Keski-Uudenmaan ja
Helsingin pelastuslaitokset. Näistä Keski-Suomen pelastuslaitos on ainoa, joka käyttää Ruotsin Skellefteån paloasemalla kehitetystä vaarallisten altisteiden suojautumismallista sovellettua Puhdas paloasema -mallia.

Hankkeen päätyttyä vuoden 2015 lopulla kerätty tieto jaetaan kentälle muun muassa Palomiesliiton ja Palopäällystöliiton koulutus- ja seminaaritapahtumissa sekä lehtiartikkeleissa. Tavoitteena on edistää hyväksi havaittuja käytäntöjä operatiivisessa toiminnassa. Tutkimus toteutetaan Palosuojelurahaston ja Työsuojelurahaston tuella.

Lue koko juttu näköislehdestä 1/2014

Takaisin alkuun18.12.2013

Altistuminen huomioitava terveysseurannassa

Pelastuslaitosten tulee omien työterveyshuoltojensa kanssa sopia menettelytavoista, jolla palomiehet kirjataan ASA-rekisteriin.

Suomen pelastusjohtajien yhdistyksen hallitus kehottaa jokaista pelastuslaitosta sopimaan omien työterveyshuoltojensa kanssa menettelytavoista, joilla palomiehet ilmoitetaan ASA-rekisteriin eli syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien rekisteriin.

Palomiesten altistuminen syöpävaarallisille aineille tulee pelastusjohtajien mielestä huomioida
työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.

Lähtökohta on, että työterveyshuolto tekee arvion ja ilmoituksen rekisteriin. Pelastusjohtajienhallitus arvioi, että rekisteröintikäytäntö tullee johtamaan siihen, että työterveyshuollon käytännöt osittain muuttuvat, kun muun muassa tehdään laajemmat testit verenkuvaan.

Lue koko juttu näköislehdestä 6/2013

Takaisin alkuun7.9.2016

Puhdas paloasema kiinnostaa

Tietoisuus vaarallisilta pienhiukkasilta suojautumisesta on edennyt harppauksin muutaman viime vuoden aikana. Pioneerityötä on tehty Keski-Suomen pelastuslaitoksella, jonka kokemukset kiinnostavat myös muita laitoksia. Jyväskylässä Puhdas paloasema -malli on jo arkipäivää kolmella paloasemalla.

Nokeentunut sammutusasu ja kolhiintunut kypärä eivät enää ole ainoita kovan palomiehen symboleja. Nyt asuja pestään ja varusteita huolletaan.

Keski-Suomen pelastuslaitoksella on kahden vuoden ajan ollut käytössä Puhdas paloasema -malli, joka perustuu ruotsalaiseen Skellefteån malliin ja laitoksella tehtyyn kehitystyöhön.

Mallissa tilannepaikalla tapahtuvaa miehistön altistumista ilman ja pintojen epäpuhtauksille vähennetään oikeaoppisella suojautumisella. Likaantuneet asut ja varusteet kuljetetaan asemalle erillään henkilöstöstä. Huolto suoritetaan aseman likaisissa tiloissa suojaimia käyttäen.

Keski-Suomen pelastuslaitos on yksi neljästä pelastuslaitoksesta, jotka ovat mukana Työterveyslaitoksen tutkimuksessa, jossa selvitetään Skellefteå-mallin toimivuutta suomalaisten palomiesten
altistumisen vähentämisessä.

Lue koko juttu näköislehdestä 5/2013

Takaisin alkuun19.6.2013

Savulla ehkä yhteys sydänkuolemiin

Savu- ja nokialtistumisen vaikutuksia palomiesten terveyteen tutkitaan meillä ja maailmalla. Briteissä on aloitettu tutkimuskohonneesta sydänkohtausriskistä. Suomessa selvitetään kahdessakin tutkimuksessa pienhiukkasten vaikutuksia elimistöön.

Britannian sydänliiton ja Edinburghin yliopiston tutkimuksessa etsitään tarkempia syitä sille tosiasialle, että palomiehillä on suurempi todennäköisyys saada sydänkohtaus työvuoron aikana kuin vapaa-ajalla. Aikaisemmin syynä on pidetty kuumassa työskentelyn ja stressitekijöiden yhteisvaikutusta, mutta tarkka tieto on puuttunut.

Suomessa Työterveyslaitoksella valmistellaan kahta uutta tutkimusta pienhiukkasaltistuksesta. Syksyllä käynnistyy tutkimus keinosavun eli tehostesavun vaikutuksista Pelastusopiston savusukellusopettajien terveyteen. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka pienhiukkaset pääsevät hengityselimistä verenkiertoon aiheuttamaan valtimoiden muutoksia ja siten altistamaan ihmistä sairauksille.

Käynnissä on myös rahoitushakemus hankkeeseen, jossa palomiesten saamaa altistumista verrataan neljässä pelastuslaitoksessa, joissa yhdessä sovelletaan ruotsalaista ns. Skellefteå-mallia. Palomiesliitto on mukana hankkeessa, joka antaisi toistaiseksi puuttunutta mittaustietoa Skellefteå-mallin toimivuudesta Suomeen sekä kaluston, henkilökohtaisten varusteiden ja paloasemien puhdistustarpeesta.

Lue koko juttu näköislehdestä 3/2013

Takaisin alkuun19.6.2013

ASA-rekisteröinti olisi tärkeä panostus palomiesten terveyteen

Palomiesliitto on vedonnut pelastuslaitoksiin, jotta nämä ilmoittaisivat työntekijät Pelastusopiston opettajien tavoin syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien työntekijöiden ASA-rekisteriin.

Rekisterin tarkoitus on tunnistaa syövälle altistavien aineiden käyttö työpaikoilla ja vähentää  työntekijöiden altistumista näille aineille. Rekisteri tuottaa aineistoa työterveyden ja työsuojelun tutkimukseen ja tilastotietoa työsuojelu- ja terveysviranomaisille.

Lue koko juttu näköislehdestä 3/2013

Takaisin alkuun20.2.2013

Eduskunnassa kysyttiin palomiesten sairauksista

Altistumisen ja sairauksien yhteydestä tarvitaan vielä lisää tietoa.

Porilainen kansanedustaja ja paloesimies Ari Jalonen (ps) teki eduskunnassa marraskuussa kirjallisen kysymyksen palomiesten ammattitaudeista. Jalonen kysyi, miten voitaisiin varmistaa se, että ammatissaan syöpään sairastuneet palomiehet ja heidän perheensä saisivat ammattitautilain sekä tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset.

Korvattava ammattitauti oikeuttaa korvaukseen hoidosta, ansionmenetyksestä, kuntoutuksesta ja pysyvästä haitasta. Kuolemantapauksessa edunsaajille maksetaan perhe-eläkettä.

Lue koko juttu näköislehdestä 1/2013

Takaisin alkuun20.2.2013

Palomiesten altistumistutkimus käynnistyy

Tutkimus palomiesten altistumisesta palossa syntyville epäpuhtauksille operatiivisissa tehtävissä on käynnistymässä.

Työterveyslaitoksella on valmisteltu hankesuunnitelmaa, jonka mukaan tutkimuksessa
selvitettäisiin neljällä pelastuslaitoksen palomiesten työssään saamaa altistumista ja sen osuutta palomiesten tulehdusvasteisiin.

Altistumistasoja todellisissa työolosuhteissa on tutkittu varsin vähän, koska työn luonteen vuoksi
mittaaminen on ollut haasteellista. Ruotsissakin käytetty suojautumismalli perustuu riskinarviointiin.

Lue koko juttu näköislehdestä 1/2013

Takaisin alkuun5.9.2012

Likainen puku on riski terveydelle

Kuopion aluetyöterveyslaitos ja Pelastusopisto ovat savusukellustutkimustenedelläkävijöitä kansainvälisesti. Yhteistyö on poikinut ainutlaatuisia tutkimustuloksia, joita olisi syytä hyödyntää myös kentällä.

Savusukellusopettajien altistumista terveydelle vaarallisille aineille kuumasavusukellusten aikana on tutkittu jo vuodesta 2004 lähtien. Tutkimusten moottoreina ovat toimineet Pelastusopiston ensihoito- ja pelastustoimintaopetusyksikön esimies ja vanhempi opettaja Ismo Huttu ja Työterveyslaitoksen Kuopion toimipisteen vanhempi tutkija, dosentti Juha Laitinen.

Ensimmäinen tutkimus oli Pelastusopiston rahoittama ja Työterveyslaitos toteutti sen opiston tarpeiden mukaisesti. Mittauksia tehnyt Laitinen havaitsi jo heti alkuvaiheessa, että savusukeltajien elimistöön kulkeutuvien myrkkyjen määrä nousi hälyttävästi harjoitusten jälkeen ja pitoisuudet olivat koholla vielä seuraavana päivänäkin.

Huttu toivoo, että Pelastusopistolla tehtyjä tutkimuksia hyödynnettäisiin kentällä. Opettajien altistumista seurataan koko ajan ja siitä saadaan uutta tietoa, jota levitetään kentälle opiskelijoiden kautta.

Lue koko juttu näköislehdestä 4/2012

Takaisin alkuun27.4.2011

Taistelu syöpää vastaan yhdistää palomiehet kansainvälisesti

Alex Forrest on kanadalainen palomies ja lakimies, joka on tehnyt palomiesten syöpäsairauksia
tunnetuksi Pohjois-Amerikassa. Helmikuussa Forrest vieraili Suomessa, Palomiesliiton ja
Hätäkeskusammattilaisten liiton Turvallinen Suomi-seminaarissa.

Kanadassa syöpää aiheuttavien aineiden altistumiseen on herätty kunnolla vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa henkilökohtaisten suojaimien käytöstä, säilytyksestä ja puhdistuksesta sekä suojautumisesta palopaikalla ja jälkiraivaustehtävissä on puhuttu pitkään,
joten kaikki Alexin seminaarissa kertoma asia ei ollut yleisölle uutta.

Kanadassa oivallettiin, että vähitellen ja piilevästi syöpään menehtyvä palomies on yhtä vakava tapaus kuin äkillisessä työtapaturmassa menehtyvä palomies.

Palomiehet altistuvat työssään palaessa suurelle määrälle toksisia ja karsinogeenisia aineita.  Altistuminen suurentaa riskiä sairastua syöpään. Altistumista tulee hengityksen ja ihon kautta tapahtuvassa imeytymisessä. Sitä eivät suojavarusteet koskaan täydellisesti estä.

Lue koko juttu näköislehdestä 2/2011

Takaisin alkuun12.6.2008

Asbestin aiheuttama sairaus hyväksyttiin työkyvyttömyyden syyksi

Matti Puolakka sairastui vakavasti työskenneltyään yli 30 vuotta Turun kaupungin pelastuslaitoksella. Melko pian selvisi taudin syy: asbesti. Vakuutuslaitoksella kesti vuosia niellä tosiasia – ammattitaudin aiheuttama työkyvyttömyys.

Syksyllä 2002 ylipalomies Matti Puolakka havahtui outoon ilmiöön: henkeä ahdisti, lujakuntoinen
mies tunsi väsyvänsä. Edellistalvena leikitellen hiihdetty mäki vaati nyt pari ylimääräistä pysähdystä. Voimat tuntuivat kadonneen.

Asbestin aiheuttama sairaus varmistui tarkemmissa kokeissa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Työkyvyttömyyseläkkeelle Matti jäi vuoden 2003 alussa, jonka jälkeen yleiskunto heikkeni romahdusmaisesti muutaman vuoden aikana.

Asbesti oli 1900-luvun ihmeaine, jonka vaarallisuus iski tajuntaa täysin vasta 80-luvulla. Palomiehen työssä sille altistuttiin esimerkiksi rakennusten jälkisammutus- ja raivaustilanteissa, kun alkeelliset paineilmalaitteet riisuttiin ”tieltä” heti, kun palopaikka oli tuuletettu. Takeissa ja rukkasissa saattoi olla asbestia. Matti teki kymmenen vuotta paloletkujen huoltoa talkilla, jossa oli asbestia.

Lue koko juttu näköislehdestä 3/2008

Takaisin alkuun23.4.2008

Altistusten yhteisvaikutukset tunnetaan vielä huonosti

Pelastusalan työturvallisuuden ja työterveyshuollon ajankohtaispäivät kokosi pelastusalan ammattilaisia ja työterveyshuollon asiantuntijoita Helsinkiin huhtikuun alussa.

Työterveyslaitoksen järjestämässä tapahtumassa käsiteltiin sekä ulkoista että sisäistä suojautumista vaarallisille aineille altistumiseen, väkivaltaan ja työperäiseen stressiin. Uusia tutkimustuloksia pelastushenkilöstön terveyteen vaikuttavista kuormitustekijöistä kertoi erikoislääkäri Harri Lindholm.

Sairauksien synnyn kannalta merkittäviä tutkimustuloksia on valmistunut metsäpalojen aiheuttamista hengitystieärsykkeistä. Jälkisammutus- ja raivaustilanteessa työskennelleet sammuttajat altistuivat pienhiukkasille huomattavasti enemmän kuin ensivaiheen sammuttajat.

Lue koko juttu näköislehdestä 2/2008

Takaisin alkuun